COMMUNICATION SYSTEMS

VHF / DSC

FURUNO FM-8500 VHF DSC
FURUNO FM-8800S VHF DSC
FURUNO FM-8900S VHF DSC
SAILOR RT-4822 VHF DSC
SAILOR RT-5022 VHF DSC
SAILOR 6222 VHF DSC
SAILOR RT2048/RM2042 VHF DSC
ICOM IC-M411 VHF DSC
SAMYUNG STR-6000A VHF DSC
JRC JHS-32A/B VHF DSC
JRC NCM-1770 VHF DSC